Дейности

1) Дейности по управлението на проекта: разработване на план-график за изпълнение, организация и контрол на изпълнението му; изготвяне на тримесечни отчети за дейността и изразходването на предоставените ресурси; периодични координационни съвещания както между партньорите по проекта, така и с други партньори по програмата BG03.02, специалисти от системата на МОСВ – Изпълнителната агенция по околната среда, Дирекции за басейново управление на водите, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните лаборатории и други държавни и общински структури.

2) Специфични научно-технически дейности: събиране и верифициране на данни за състоянието на морските екосистеми (извън мрежата Натура 2000 и системата от защитени територии), включително и други зони за защита на водите (вододайни обекти за питейно водоснабдяване; зони, чувствителни/уязвими към нитрати; водни обекти, обявени за опазване на стопански ценни биологични видове; места за отдих и къпане; и др.); предоставяне на събраната информация на ГИС-експерти за създаване на ГИС-карти със съответни гео-реферирани информационни слоеве; изследване на съвместимостта на прилаганите подходи и методи с националната методологична рамка и валидиране на данните за оценяване на състоянието и капацитета на морските тела и обекти да предоставят екосистемни услуги.

3) Дейности за повишаване на капацитета: провеждане на периодични семинари и конференции с участието и на чуждестранни специалисти за обмяна и споделяне на достигнатото равнище, прилаганите методични подходи и методиките за оценка и управление на морските екосистеми; обмяна на конкретни резултати и проблеми на опазването и управлението на екосистемните блага и услуги у нас и в чужбина; организиране на посещения в звена на страните-донори за обмяна на опит и практики и представяне на резултатите от проекта; участие в работни срещи и повишаване на експертизата и капацитета на екипа по проекта.

4) Дейности за повишаване на осведомеността: разпространяване на резултатите от проекта чрез периодични прес-съобщения, организиране на прес-конференции, както и участие в подобни прояви на паралелни проекти по Програмата BG03.02; изготвяне и публикуване на информационни и печатни материали (листовки, брошури, сборници с доклади); създаване и поддържане на интернет-страница на проекта; създаване и поддържане на ГИС-портал с виртуален модел на морските екосистеми на България и услугите, които те предоставят на хората и на обществото.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор