Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (EEA Grants) и норвежкия финансов механизъм (Norway Grants)

Общата цел на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и норвежкия финансов механизъм (Норвежки ФМ) е намаляване на икономическите и социални различия и укрепване на двустранните отношения с 16 държави от Европейското икономическо пространство в Централна и Южна Европа и Прибалтика.

Защо е необходим ФМ

Чрез споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия си партнират с 28-те страни членки на ЕС в рамките на европейския вътрешен пазар. Тези страни споделят общи ценности и отговорности и с другите европейски страни, като основната им цел е насърчаване на равните възможности, толерантност, сигурност, устойчивост на околната среда и по-добър стандарт на живот за всички.

Още от създаването на Споразумението за ЕИП през 1994г., Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са осигурили финансиране в ЕИП с цел намаляване на социалните и икономическите различия между страните. Въпреки значителния напредък в Европа се наблюдават различия в икономическото развитие и жизнения стандарт. Разширяването на ЕС през 2004г. и 2007г., води до увеличение на населението с 20%, но БВП се увеличава само с 5%.
ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ спомагат за намаляване на различията между страните. Финансирането е насочено предимно към страните, които имат най-голяма нужда и е в съответствие с националните приоритети и по-широките европейски цели.

Насърчаване на сътрудничеството

Укрепването на двустранните отношения е първостепенна цел на ЕИП и Норвежката програма. Укрепването на връзките между европейските страни носи взаимни ползи за институциите и организациите, както в страните донори, така и в страните бенефициенти.

Чрез засилване на сътрудничеството и обмена на знания, партньорството между организациите в страните донори и страните бенефициенти се насърчава значително взаимната изгода и укрепване качеството на програмите и проектите. За всички страни-бенефициенти са заделени средства в подкрепа на партньорството между страните за проекти и инициативи от взаимен интерес.

Обхват

ФМ на ЕИП и Норвежката програма са създадени за период от пет години. От 2009г. до 2014г. по ФМ са заделени 1.798 милиарда евро.

ФМ за ЕИП се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в зависимост от техния размер и икономическо благосъстояние. От 993-те милиона евро, заделени за периода 2009-2014г., Норвегия осигурява 95.8%, Исландия 3,0% и Лихтенщайн 1,2%.

Норвежката програма се финансира единствено от Норвегия, като в рамките на същия период са заделени около 804 милиона евро.

Ключови области на подкрепа

Финансирането се осъществява чрез 150 програми в 16те страни-бенефициенти. Средствата, отпуснати на страните, са в зависимост от броя на населението и БВП на човек от населението, като Полша се явява най-голямата държава бенефициент, следвана от Румъния, Унгария и Чехия.

Всяка страна-бенефициент се договаря за определен брой програми със страните-донори, въз основа на националните нужди и приоритети и възможностите за сътрудничество със страните-донори. Всички програми трябва да се придържат към стандартите, отнасящи се до правата на човека, доброто управление, устойчивото развитие и равенство между половете.

Чрез Меморандума за съгласие с всяка страна се определят насоките и специалните условия по индивидуалните програми или схемите за безвъзмездна помощ като цяло. Пример в това отношение е включване на малцинствата и подобряване положението на ромите.

През настоящия период, околната среда и устойчивото развитие представляват най-големият сектор, включващ значителни средства, насочени към подобряване на климатичните промени и иновации за екологосъобразна промишленост. Други ключови области на подкрепа са здравеопазването, образованието, гражданското общество, научни изследвания, правосъдие и социален диалог.

Безвъзмездните средства са на разположение за неправителствени организации, изследователски и академични институции и органи на публичния и частния сектор. Проектите, които се финансират по програмите могат да бъдат реализирани до 2016г.

Източник: The EEA and Norway Grants

Допълнителна информация от Програмния оператор: Министерство на околната среда и водите - МОСВ

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор