РЕСАК

partners_resac

Центърът за приложение на спътникови изображения - РЕСАК е създаден с подкрепата на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) към ООН през 1998, по проект TCP/BUL/8922.

До края на 2004г. РЕСАК е бил част от Българска аерокосмическа агенция (БАКА) като научно-изследователско звено.

В 2005г. РЕСАК е регистриран като сдружение с нестопанска цел като през последните десет години работи в близко сътрудничество с Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ /АУРЕ/.

АУРЕ има подписан договор за сътрудничество с JRC - ЕС за периода от 2007 - 2010 и 2011-2016, в който РЕСАК е обозначен като базово звено на АУРЕ за предоставяне на услуги и възможности в областта на земните наблюдения.

Основните задачи на РЕСАК са да развива методологии и приложения на Дистанционните изследвания /ДИ/ и Географските информационни системи /ГИС/ в различни области като: земеделие и управление на околната среда, изследване на земното покритие и земеползване, инвентаризация на почвената покривка, горските масиви и водните ресурси, оценка на риска и щетите от природни бедствия, планиране на урбанизирани територии.

РЕСАК участва активно в национални и международни проекти самостоятелно и в партньорство и провежда обучения с цел повишаване квалификацията на държавната и местна администрация, а така също е в помощ на студенти и докторанти.

От 2005г. РЕСАК е член на Европейската асоциация на организациите за дистанционни изследвания – European Association of Remote Sensing Companies /EARSC/.

РЕСАК разполага с високо квалифицирани специалисти, със задълбочени познания в областта на ДИ/ГИС технологии, които са участвали в обучителни курсове и специализации, съпътстващи работния процес, организирани от FAO/UN, GTOS/FAO, GEOSYS, DLR, AED-SICAD/SIEMENS, Voice-Insight, ISTAR/INFOTERRA, ESA/ESRIN/ESTEC, DG JRC/EC, Map Media, ESRI и други.

Основните дейности на РЕСАК са:

  • Изследвания и развитие на методологии, иновации
  • Разпространение на спътникови изображения
  • Консултации и съвети
  • Обучение и квалификация

РЕСАК предоставя високотехнологични услуги, като:

  • Обработка на спътникови изображения
  • Обработка на данни в ГИС среда
  • Бързо картографиране и оценка на щети

РЕСАК самостоятелно и чрез АУРЕ е дистрибутор на спътникови изображения от доставчици - световни лидери като e-GEOS, Airbus Defence and Space, EUSI, и други.

РЕСАК разработва техники за интегриране на данни от различни сензори, включително и наземни измервания. Обработват се спътникови изображения, което включва целия набор от дейности - орторектификация, цветово контрастиране, класификация, 3D модели и др.

От основаването си център РЕСАК е осъществил редица национални и международни проекти по програми на ЕС като с основен приоритет са GMES, INSPIRE, GAEC, GEOSS, FLOOD DIRECTIVE.

Най-важните проекти на РЕСАК са в областта на изследването на земното покритие и земеползването (LC/LU), контрола на евросубсидиите в областта на земеделието чрез дистанционни изследвания (CwRS), изграждането на система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), изготвянето на цифрова ортокарта на България с използването на спътникови изображения (DOM), бързото картографиране на засегнати зони от бедствия (Fast Track Services) и развитието на гласови технологии (Voice Technology), картиране на райони със значителен потенциален риск от наводнения (Flood Risk Directive) и други.

Те са реализирани с финансовата подкрепа на FAO/UN, DG JRC, EC/FP6, FP7, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Басейновите дирекции и други.

Център РЕСАК работи активно по Седма рамкова програма за научни изследвания /GMES като участва в проектите Geoland 2, SAFER, COSMOS 1,2, EUFODOS, HELM, ЕAGLE.

От 2010г. Център РЕСАК е член на Българския информационен офис по GMES/COPERNICUS – BIOGC и на Клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения – CASTRA".

Уебсайт: www.resac-bg.org

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор