РЕЦ България

partners recРегионален екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ за ЦИЕ) е международна организация с мисия да помогне в справянето с проблемите на околната среда. РЕЦ изпълнява тази мисия чрез насърчаване на сътрудничеството между правителствата, неправителствените организации, бизнеса и други заинтересовани страни в сферата на околната среда, както и чрез подпомагане на свободния обмен на информация и участие на обществеността във вземането на решения за околната среда.

РЕЦ за ЦИЕ е създаден през 1990 г. от САЩ, Европейската комисия и Унгария. Днес центърът работи въз основа на Харта, която е подписана от над 30 държави. РЕЦ има офис мрежа в 17 страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, бившата югославска република Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения , Турция. Централният офис се намира в Сентендре, Унгария.

РЕЦ участва активно в основните глобални, регионални и локални процеси и допринася за намирането на решения за околната среда и устойчивото развитие в рамките на и извън мрежата си от офиси, като прехвърля знания и опит към различни страни и региони.

Донори на организацията са Европейската комисия и правителствата на Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чешката република, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Япония, бившата югославска република Македония, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати, както и други междуправителствени и частни институции.

РЕЦ за ЦИЕ – България е основан през 1993 г. Фондацията е добре позната в средите на екологичните неправителствени организации и си сътрудничи ефективно с национални и местни власти, компании от екологичния сектор, частни и държавни институции. Местният офис на РЕЦ за България съдейства за решаване на екологични проблеми по места като за целта използва опита на своя местен екип и го допълва с международна подкрепа на централния офис на РЕЦ за ЦИЕ и български партньори. Фондацията участва и в регионални проекти и международни инициативи.

РЕЦ за ЦИЕ – България подпомага неправителствени организации, обществения и частния сектор и други заинтересованите лица в областта на околната среда при изпълнение на тяхната роля в едно демократично и устойчиво общество. Центърът изпълнява проекти, свързани с:

  • Изграждане капацитет в областта на околната среда
  • Разпространение на екологична информация
  • Подкрепа на НПО
  • Бизнес и околна среда
  • Местни инициативи
  • Участие на обществеността
  • Екологична политика
  • Промени в климата
  • Екологично законодателство

Уебсайт: http://www.rec.bg

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор