ИБЕИ – БАН

partners_iber_1Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) бе създаден на 1 юли 2010 г. чрез сливане на академичните звена - Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология (Решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г.). В ИБЕИ-БАН работят 232 души (от тях 135 жени), от които 122 души са изследователи състав, вкл. 18 професори, 31 доценти и 73 асистенти/асистенти.
ИБЕИ провежда значими научни изследвания от национален и над-национален мащаб в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. Институтът разполага с високо квалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, еволюционната и консервационната биология/екология и други сродни научни области; оказва методична помощ и осигурява с научна информация държавните институции и структурите на гражданското общество; представя страната ни в Европейското изследователско пространство в областта на неговата научна и експертна компетентност.

Основните научни и приложни направления са:

 • Структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите;
 • Разнообразие на организмите и техните екологични и еволюционни взаимоотношения от генетично и популационно до екосистемно равнища;
 • Произход, история на развитие и динамика на биотата и нейните компоненти – флора, микота и фауна;
 • Научни основи на опазване на живата природа – разкриване на застрашаващите фактори и вредителите и разработка на методи за тяхното отстраняване или ограничаване;
 • Подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти и на биологичните ресурси, включително изучаване на ресурсното значение на видове и съобщества, неизползвани досега;
 • Екология и биология на икономически и социално значими видове, включително подходи и методи за оценка, ограничаване на въздействието и регулиране числеността на инвазивни видове-нашественици, вредители, паразити и други организми със значение за медицината, опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството, ловното стопанство, управлението на биоресурсите и други сфери на човешката дейност;
 • Научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на биоразнообразието, биомониторинг и системи за био-безопасност

Изследователският план на ИБЕИ-БАН за периода 2014-2016 г.г. включва двете приоритетни научно-изследователски програми, утвърдени от Ръководството на БАН:

 • "Околна среда, екосистемни функции, биоразнообразие и климатични промени";
 • "Биологични ресурси и научни основи на био-икономиката".

През 2015 в ИБЕИ-БАН са разработвани общо 105 проекта, повечето финансирани чрез разнообразни национални и външни източници като Рамковите програми на ЕС, ОПОС/ПУДООС, НФНИ, договори с ведомства и/или фирми, и др. Публикувани са 219 научни труда (книги, статии, доклади), други 68 са приети за печат в реномирани международни издания.

Институтът е добре оборудван със съвременна техника и лаборатории за провеждане на разнообразни флористични, фаунистични и екологични проучвания. Той разполага с няколко полеви изследователски станции, разположени в Биосферния резерват "Сребърна", резервата "Калимок", Созопол, резервата "Атанасовско езеро", местността Беглика, Биосферния резерват "Парангалица", Плана планина.

Основният екип, който изпълнява проекта FEMA, работи в Отдела "Водни екосистеми", чиито приоритетни научно-изследователски направления са:

 • Биология и екология на повърхностните води, вкл. крайбрежните морски води;
 • Биоиндикация и биомониторинг на водните тела от всички категориии;
 • Методология на екологичната класификация и оценяването на антропогенния натиск и въздействия върху водните екосистеми;
 • Приложна екология и оценки за съвместимост и за въздействие върху околната среда;
 • Биоразнообразие и опазване на стопански ценни и застрашени водни видове и хабитати;
 • Научно-методична и изследователска поддръжка на интегрираното управление на водите.

Секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми"

Секцията "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми" и Лабораторията по морска екология към нея провежда изследвания в областта на функционалната екология и прилагането на екосистемния подход в управлението на морските биологични ресурси. Основните области на изследване са: мониторинг на околната среда в крайбрежието и влажните зони, биогеохимия на крайбрежни води и седименти, структура и функции на бактериални съобщества, структура и разпространение на съобщества от макрофити, оценка на антропогенното въздействие, изследване и оценка на риболова и рибните запаси, моделиране на трофични мрежи, оценка на Морски защитени зони, интегриран статистически анализ на екосистемите.

Лабораторията по морска екология е полева станция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Намира се в Созопол, на 30 км южно от Бургас, на брега на Черно море. Научният персонал включва един професор, един доцент, двама изследователи с докторска степен, двама докторанти, един лаборант-химик и един капитан на изследователски съд и отговорник за операциите на море. Лабораторията се специализира в изследването на крайбрежните екосистеми и влажните зони. Разполага с основна научна апаратура за анализ на морски води, микроскопи и уреди за провеждане на фитопланктонни, зообентосни и микробиологични изследвания, както и с водолазно оборудване. В централната сграда в София се намира лаборатория, оборудвана за основни молекулярни изследвания (PCR апарати, системи за електрофореза на ДНК и белтъци, гел-документационна система, спектрофотометър, ламинарен бокс за микробиологична работа, шейкър-инкубатор, центрофуги и др.).

Научни проекти:

 • проекти по 7 РП: EUROCEANS Regime shifts in the Black Sea; KNOWSEAS Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas; UP-GRADE BS-SCENE - Създаване на метабаза и бази данни за Черно море; WETLANET - Повишаване на научния потенциал чрез изграждане на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, възстановяване и управление; PERSEUS - Стратегически изследвания на морската среда в южните европейски морета; COCONET - Мрежи от морски защитени зони (от крайбрежието до морските дълбини) в съчетание с морския ветрови енергиен потенциал.
 • проекти с национално финансиране: Екологичен статус на екосистемите по българското черноморско крайбрежие и връзката му със структурата и състоянието на съобщества на макроводорасли и морски треви (род Cystoseira и род Zostera) (НФНИ), Модели за оценка на критичното натоварване с азотни и фосфорни съединения в малки полузатворени заливи (МОСВ); Въздействие на хроничното замърсяване с ПАВ върху структурата и функциите на бактериалните съобщества в крайбрежните морски екосистеми (НФНИ); Избор на референтни и интеркалибрационни сайтове и определяне на референтни биологични условия според изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/EC (МОСВ); Изследване и картиране на разпределението на съобществата от макроводорасли по българското черноморско крайбрежие като част от дейностите по изграждане на НАТУРА 2000 мрежата в България (МОСВ).

Като бенефициент на проекта FEMA, ролята на ИБЕИ-БАН е да осигурява/осъществява:

 • Общо управление на дейностите по проекта: планиране и разпределение на задачи, управление на документни и парични потоци, докладване, координация на дейностите с ПО, партньорите по проекта и другите проекти по програмата BG03.02;
 • Обработване на данни за състоянието /условията на морските екосистеми – езерни и речни;
 • Обработване на данни за екосистемните услуги, предоставяни от морските екосистеми;
 • Разработване на Бази Данни за картиране и създаване на ГИС-слоеве на морските екосистеми и валидиране на продуктите;
 • Научни резултати, вкл.общи/съвместни научни конференции, международно сътрудничество, изготвяне на научни доклади, статии и др.;
 • Дейности за създаване на капацитет: семинари, дейности по обучение, изграждане на обществено съзнание и други.

Уебсайт: http://www.iber.bas.bg

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор